Statut przedszkola prywatnego Mały Mistrz Fabryczna

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „MAŁY MISTRZ” we WROCŁAWIU

§ 1

1. Przedszkole jest placówką niepubliczną, którego działanie określa Ustawa o Systemie Oświaty, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.

2. Osobą prowadzącą przedszkole jest Mariusz Konieczny , zam. ul. Międzyrzecka 43; 51-421 Wrocław.

3. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Niepubliczne „Mały Mistrz” we Wrocławiu, zwane w dalszej treści niniejszego Statutu „Przedszkolem”.

4. Siedzibą Przedszkola jest Wrocław, ul. Drzewieckiego 59.

5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydawanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programu wychowania przedszkolnego, który obejmuje:

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

2) stworzenie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola;

3) wspomaganie działań wychowawczych rodziców, wpływanie na integrowanie zabiegów wychowawczych i przygotowanie dzieci do nauki szkolnej;

4) wychowywanie dziecka w poszanowaniu tradycji domu rodzinnego.

2. Przedszkole realizuje zadania, wynikające z celów określonych w ust.1 § 3, w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;

2) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;

3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;

4) rozwijanie wrażliwości na podstawie wartości humanistycznych;

5) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;

6) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;

7) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;

8) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

§ 3

1. Organami Przedszkola są:

1) Dyrektor Przedszkola, zwany dalej Dyrektorem,

2) Wicedyrektor do spraw pedagogicznych, zwany dalej Wicedyrektorem,

3) Rada Pedagogiczna.

§ 4

1. Dyrektor kieruje całokształtem pracy Przedszkola we wszystkich sprawach związanych z jego

działalnością, w tym

1) w sprawach organizacyjnych,

2) finansowych i kadrowych,

3) zatrudnianiem pracowników Przedszkola,

4) reprezentacją Przedszkola na zewnątrz.

2. Do podstawowych obowiązków Wicedyrektora należy:

1) opracowywanie dokumentów programowo – organizacyjnych Przedszkola – (roczny plan pracy),

2) organizacja pracy Przedszkola;

3) opracowywanie mierzenia jakości pracy Przedszkola, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystywania wyników;

4) opracowywanie zakresu obowiązków (czynności) pracowników Przedszkola;

5) prowadzenie hospitacji;

6) organizowanie szkoleń;

7) prowadzenie procedur związanych z awansem zawodowym;

8) nadzorowanie organizacji imprez przedszkolnych;

9) reprezentowanie Przedszkola w czasie nieobecności Dyrektora.

§ 5

1. Radę Pedagogiczną tworzą, i biorą udział w jej posiedzeniu, wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Przedszkolu. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.

2. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział przedstawiciele nadzoru pedagogicznego, a nadto na zaproszenie przewodniczącego.

3. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym.

4. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin Rady Pedagogicznej, a jej posiedzenia są protokołowane.

5. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogłoby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

6. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady Pedagogicznej. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należą:

1) ustalanie i uchwalanie Regulaminu Rady Pedagogicznej,

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, o ile nie powodują skutków finansowych,

3) zatwierdzanie dodatkowych usług dla rodziców,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5) ustalanie programu wychowawczego i profilaktyki.

§6

1. Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz wszyscy pracownicy Przedszkola są zobowiązani do zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i nauki w czasie ich pobytu w Przedszkolu, jak również podczas zajęć organizowanych poza jego terenem (na 10 dzieci poza terenem Przedszkola przypada jeden dorosły opiekun).

2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu dziecka w Przedszkolu. W przypadku zaistnienia konieczności oddalenia się nauczyciela od nadzorowanej grupy, chwilowo pozostawia ją pod opieką pomocy nauczyciela.

3. Tygodniowy i dzienny rozkład zajęć dzieci, w którym dominującą formą jest zabawa, ustalony jest z zachowaniem higieny umysłowej przez równomierne rozłożenie zajęć dnia i tygodnia oraz z uwzględnieniem dostosowania ich do potrzeb wiekowych i rozwojowych dzieci.

§ 7

Dyrektor powierza każdą grupę dzieci opiece jednego nauczyciela oraz pomocy nauczyciela, w zależności od czasu pracy grupy lub przyjętych dodatkowych zadań, w tym zadań specjalnych. W przypadku grup integracyjnych nauczycielowi prowadzącemu towarzyszyć będzie nauczyciel wspomagający oraz pomoc nauczyciela.

§ 8

Przedszkole jest placówką opiekuńczo – wychowawczo-dydaktyczną zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w wieku od 3 do 5 lat.

§ 9

Dzienny czas pracy Przedszkola ustala się w godzinach 7-17. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, przez cały rok, za wyjątkiem przerw ustawowo wolnych od pracy oraz ustalonych przez osobę prowadzącą.

§ 10

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest grupa dzieci w zbliżonym wieku.

2. Grupa dzieci liczy maksymalnie do 25 osób.

3. Przedszkole jest przystosowane maksymalnie do 3 grup, 15 osobowych.

4. Przedszkole prowadzi pomoc psychologiczno- pedagogiczną w odniesieniu do indywidualnych potrzeb dziecka.

5. Przedszkole świadczy usługi opiekuńczo – wychowawcze przez cały rok. Przerwy w świadczeniu opieki przez Przedszkole, będą wyznaczane przez Dyrektora po uprzedniej akceptacji Rady Pedagogicznej oraz będą podawane do wiadomości rodziców, na pierwszym zebraniu we wrześniu.

§ 11

1. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Przedszkole ustala Dyrektor, w oparciu o analizę kosztów utrzymania Przedszkola i w zależności od zakresu usług określonych umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy Przedszkolem, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

2. Opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole, obejmują następujące należności:

1) opłatę wpisowego

2) opłatę czesnego, w ramach czesnego Przedszkole zapewnia naukę języka angielskiego, opiekę psychologiczną i logopedyczną, mini koszykówkę, gimnastykę korekcyjną, taniec i rytmikę,

3) opłatę za zajęcia dodatkowe, poza stałą ofertą, zgodną z ustaleniami z osobą prowadzącą te zajęcia,

4) dodatkowe wynagrodzenie za usługi świadczone ponad normę czasu pracy Przedszkola, określone umową cywilno – prawną, zawartą pomiędzy Przedszkolem, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

3. Opłata wpisowego ma charakter jednorazowy i należy ją uiszczać zgodnie z warunkami określonymi umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy Dyrektorem , a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

4. Opłatę czesnego należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca w sposób określony umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy Dyrektorem, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, aż do wygaśnięcia umowy.

5. Wysokość czesnego na nowy rok szkolny podawana jest przez Dyrektora do wiadomości do 30 kwietnia każdego roku, na tablicy ogłoszeń oraz poprzez pisemne zawiadomienie osób, z którymi podpisane są umowy o świadczenie usług opiekuńczo-dydaktyczno- wychowawczych nad dzieckiem. W przypadku zmiany czesnego Dyrektor wprowadza do umowy zmianę w formie aneksu.

6. Przedszkole zapewnia dzieciom trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad dwuczęściowy oraz podwieczorek), w porach ustalonych zgodnie z harmonogramem pracy Przedszkola.

7. Przedszkole organizuje świadczenie żywienia dzieci we współpracy ze firmą cateringową, na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz po uzyskaniu aktualnych dokumentów dopuszczających firmę do świadczenia żywienia zbiorowego w tym żywienia dzieci w wieku 2-6 lat. Przedszkole w ramach świadczenia usług żywienia dzieci, będzie pobierać od rodziców opłatę za dzienne wyżywienie dziecka zgodnie ze stawką ustaloną z firmą cateringową. Opłata za niespożyte posiłki, w kolejnym miesiącu rozliczeniowym, zostanie odjęta od puli wyjściowej naliczenia za wyżywienie dziecka.

8. Rodzic jest zobowiązany do poinformowania Przedszkola o nieobecności dziecka w danym dniu do

godz. 7:30.

§ 12

1. Przedszkole organizuje w ramach planu zajęć naukę religii dla dzieci , których rodzice (opiekunowie

prawni) wyrażają taką wolę (w formie oświadczenia).

2. Czas trwania zajęć dostosowany jest do możliwości dzieci i wynosi od 15 do 30 minut, z zastrzeżeniem prawa Przedszkola do zmiany czasu ich trwania w zależności od potrzeb dzieci.

§ 13

Praca opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci.

NAUCZYCIELE

§ 14

1. Nauczycieli zatrudnia Dyrektor na podstawie umowy o pracę, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno – prawną.

2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji do nauczania, zgodnie z wymogami określonymi przepisami Ministra Edukacji . Czas pracy nauczyciela w Przedszkolu jest równoznaczny z czasem pracy przewidzianym w Kodeksie Pracy.

3. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań, zgodnie z zakresem obowiązków (czynności) określonym i przydzielonym przez Dyrektora oraz innych zadań wynikających z polecenia Dyrektora, związanych z organizacją procesu opiekuńczo – wychowawczo –dydaktycznego.

4. Wynagrodzenie nauczyciela określa umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna np. zlecenie,

o dzieło.

§ 15

Obowiązki i prawa nauczycieli.

1. Obowiązkiem nauczyciela jest realizacja podstaw programowych, określonych przez MEN oraz planowanie działań w oparciu o diagnozę dziecka i program nauczania, a także realizacja zadań organizacyjnych, wyznaczonych w planie pracy Przedszkola, w tym w szczególności:

1) tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, wzbogacania doświadczeń, stymulowania rozwoju dziecka,

2) współpraca ze specjalistami w zakresie opieki psychologiczno – pedagogicznej i zdrowotnej

3) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Nauczyciel ma prawo do:

1) formułowania autorskich programów nauczania i wychowania, za zgodą Dyrektora,

2) decydowania o środkach i materiałach dydaktycznych oraz metodach pracy,

3) podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

4) organizacji pracy zapewniającej pełne wykorzystanie czasu pracy, kwalifikacji i uzdolnień,

5) bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz szkoleń w tym zakresie,

6) równego traktowania w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na wiek, płeć, religię, przekonania polityczne,

7) terminowej wypłaty wynagrodzenia.

3. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:

1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci przez cały czas pobytu dziecka w Przedszkolu, w tym w czasie uczestniczenia dziecka w imprezach (zabawach) organizowanych przez Przedszkole poza jego terenem oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

§ 16

1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia Dyrektor na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

2. Zakres obowiązków (czynności) pracowników niepedagogicznych Przedszkola ustala i przyznaje Dyrektor.

3. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (administracji i obsługi) określa umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.

§ 17

Obowiązki i prawa pracowników administracji i obsługi.

1. Pracownik jest zobowiązany w szczególności:

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w Przedszkolu,

2) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

3) dbać o dobro Przedszkola, chronić mienie Przedszkola ,

4) przestrzegać tajemnicy służbowej,

5) przestrzegać zasad współżycia społecznego.

2. Pracownik ma prawo do:

1) organizacji pracy zapewniającej pełne wykorzystanie czasu pracy, kwalifikacji i uzdolnień,

2) bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz szkoleń w tym zakresie,

3) równego traktowania w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na wiek, płeć, religię, przekonania polityczne,

4) terminowej wypłaty wynagrodzenia,

PRZEDSZKOLAKI

PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA, SKREŚLENIE Z LISTY WYCHOWANKÓW

§ 18

1. Przyjęcie dziecka/i do Przedszkola następuje na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (opiekunów prawnych ),

a przedszkolem,

2. Rozwiązanie umowy, o jakiej mowa w ust.1 § 18 niniejszego Statutu, następuje w przypadkach przewidzianych tą umową, z zastrzeżeniem 1 miesiąca wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

3. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli Przedszkole dysponuje wolnym(i) miejscem(ami).Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do Przedszkola.

4. Rozwiązanie umowy cywilno-prawnej przez jedną ze stron umowy, o której mowa w ust.1 § 18 niniejszego Statutu, powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków Przedszkola, przy czym skreślenie dziecka następuje z dniem wygaśnięcia rozwiązanej umowy.

5. Dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków w przypadku dwumiesięcznej zaległości w opłatach za Przedszkole po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty.

6. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków podejmuje Dyrektor.

7. Rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka, przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora, o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

PRAWA PRZEDSZKOLAKÓW

§ 19

1. Dziecko ma prawo do:

1) pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości, wzrastania w poczuciu miłości i zrozumienia;

2) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

4) ochrony godności osobistej

5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo- dydaktycznym.

2. Przedszkole ma obowiązek zgłaszania przypadków naruszenia praw dziecka do Rzecznika Praw Dziecka.

OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 20

1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek przestrzegać zawartą z Przedszkolem umowę cywilno-prawną, o której mowa w § 18 ust.1 niniejszego Statutu, oraz postanowień Statutu Przedszkola.

2. Formą współpracy Przedszkola z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka są zebrania, konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem lub nauczycielem dziecka.

3. Dziecko powinno być przyprowadzane bezpośrednio do nauczyciela i odbierane od pracownika Przedszkola przez jednego z rodziców ( opiekunów prawnych) dziecka lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka. Upoważniona osoba do odbioru dziecka winna być pełnoletnia, w przypadku upoważnienia niepełnoletniego rodzeństwa odpowiedzialność ponosi rodzic. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem, które to upoważnienie zawiera:

1) wskazanie imienia i nazwiska osoby upoważnionej ;

2) wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dowodu, jego numer i seria), którym osoba upoważniona będzie się posługiwać podczas odbioru dziecka;

3) podpis rodzica/ów (opiekuna/ów prawnego/ych).

4. Osobom odbierającym dziecko, u których personel Przedszkola stwierdzi spożycie alkoholu, nie zostanie wydane dziecko, nawet rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka.

5. Powrót dziecka po nieobecności winien być poprzedzony sprawdzeniem przez rodzica, czy nie nastąpiły zmiany w bieżącej organizacji dnia danej grupy .

6. W przypadku spóźnienia się rodzica/ów (opiekunów prawnych) po odbiór dziecka z Przedszkolu (po godzinach) przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone umową cywilno-prawną, o której mowa w § 11 pkt. 2 ust. 4 niniejszego Statutu.

7. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez wychowawców grupy lub Dyrektora oraz śledzić bieżące informacje na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

 

 

PRAWA RODZICÓW

§ 21

1. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego w danej grupie;

2) uzyskiwania informacji o postępach edukacyjnych dziecka;

3) udziału w zajęciach otwartych, organizowanych przez Przedszkole

§ 22

Przedszkole pozyskuje środki finansowe z:

1) opłat dokonywanych przez rodziców(opiekunów prawnych),

2) dotacji z budżetu gminy,

3) darowizn od sponsorów,

4) środków finansowych z innych źródeł przewidzianych przepisami prawa.

§ 23

1. Uchwalenie nowego Statutu lub zmiana niniejszego Statutu, jak też decyzja o likwidacji Przedszkola, należą do kompetencji osoby prowadzącej Przedszkole.

2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

4. Wszelkie zmiany w statucie podlegają zgłoszeniu do organu ewidencyjnego w terminie 14 dni od daty ich wprowadzenia.

5. Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych